Tribodiagnostika:

V rámci péče o základní prostředky Vaší společnosti, Vám předkládáme návrh systému tribotechnické kontroly určené k proaktivní údržbě provozovaných jednotek technického vybavení provozu s následnou kontrolou používaných maziv.

Podstatou těchto informací je řízení údržby ve smyslu technických opatření navržených na základě analýz vzorků provozovaných olejových náplní uvedených provozovaných jednotek včetně převodových uzlů provozovaného zařízení u výrobních jednotek provozů.

Provádět vstupní kontroly mazacích prostředků včetně paliv.

Na základě odebraných a dodaných vzorků, bude provádět tribotechnická laboratoř kontrolu stavu olejových náplní objektivními metodikami dle platných norem a obecně akceptovaných metod. Prováděné sledování stavů mazacích prostředků bude podkladem pro řízené výměny olejových náplní ve smyslu udávání možných proběhů nebo výměn. Tímto způsobem se dosáhne optimálního funkčního i ekonomického využití mazacích prostředků sledovaných mechanismů vůbec. Dále dosáhnete vysoké provozní spolehlivosti s jistotou snížení opotřebení jednotlivých mechanických uzlů. Systém je zaměřen na snížení nákladovosti oprav a spotřeby náhradních dílů. Tribotechnika bude sledovat, nežádoucí vlivy mezních mazání, včetně degradací olejových náplní a technologických kapalin.

Vstupní kontroly dodávaných maziv a paliv

V uvedeném rámci technické kontroly je nutno provádět vstupní kontroly maziv a paliv pro kontrolu ukazatelů jakosti deklarovaných výrobcem. Pro tento účel navrhujeme provádění kontroly paliv, motorových a převodových olejů při objemu dodávky vyšší než 1000 l, a to jak dodávek cisternových, kontejnerových a sudových.

Kvalita dodávaných mazacích prostředků a paliv má nesporný vliv pro využití sledovaných mechanizmů. Objem dodávek motorových a průmyslových olejů v uváděném objemu bude kontrolován jako vzorek vstupní kontroly před výdejem do provozu. Pro tento účel kontroly paliv navrhujeme uchovávání vzorků dodávaných paliv alespoň po dobu jejich spotřeby.

V případě poruch palivových systémů lze potom zpracovat referenční vzorky pro eventuální reklamaci paliva. Dále budou platná obecná ustanovení a postupy pro reklamaci.

Odběry vzorků, způsob provádění

Odběry vzorků bude provádět provozovatel. Tribotechnická zkušebna bude provádět odběry vzorků jen v případě specifikovaných, nutných požadavků. Podstatou správného odběru vzorku je, že získaný vzorek musí reprezentovat kvalitu celé náplně a odběr musí být proveden metodikou, která zaručuje čistotu odebraného vzorku bez příměsí jiných látek. Vzorek má být odebrán ihned po zastavení stroje, respektive, kde je to možné, během chodu. Rovněž odběrové místo by mělo být vždy stejné.
Vzorky dodává dodavatel vlastními prostředky co nejdříve po odebrání vzorků do zkušebny tribotechniky. Opravné odběry provádí vzorkař laboratoře NTL jen za účelem potvrzení stavu.

Archivace vzorků

Technické stavy, které byly sporné, nebo byly předmětem opravného odběru, se evidují a ukládají na dobu tří měsíců.

Popis základních stanovení

Navrhovaný rozsah prováděných stanovení je popsán níže jako nabídka základních stanovení.

Stanovením viskozit zjišťujeme stav viskozitní stability olejové náplně provozovaných jednotek včetně převodových uzlů sledované provozované techniky.
Sleduje se celkový pokles nebo nárůst při zjištěném obsahu cizích příměsí a při zvyšování obsahu nerozpustných látek (amorfní saze, kalové úsady, kovy ).

Stanovení v ( mm2/s , cSt ) potvrzuje nárůstem, poklesem, průběh provozování olejových náplní dle norem SAE, ISO VG neb jinak dle specifiky daného maz. prostředku.

Stanovením bodu vzplanutí potvrzujeme stav olejových a palivových systému vč. trysek. Obsah paliva podstatně ovlivňuje pokles viskozity, proto patří k dominantním zkouškám pro návrhy kontrol a následné opravy. Palivo a voda jsou považovány jako degradační faktory olejových náplní.

Dle bodu vzplanutí se přesně vyhodnocují % obsahu paliva a vody (chladící kapaliny) v olejové náplni motorů.

Provádí se na chromatografické folii. Zvaná rovněž jako kapková metoda. Stanoví hlavně obsah amorfních sazí % obj. které se v doběhu olejových náplní srovnává s nárůstem viskozity. Zjišťuje rovněž poklesy a účinnost disperzně – detergentních přísad v olejových náplních. Je podpůrným faktorem při posuzování celkových degradačních stavů.
Je optická nedestruktivní analytická metoda. Patří do skupiny metod molekulové spektrometrie. Interakce infračerveného záření s molekulami nebo charakteristickými skupinami molekul způsobuje jejich excitaci na vyšší vibrační hladiny (absorpční spektrometrie).
Touto metodikou se zjišťuje obsah additiv, oxidační produkty, přítomnost vody, přítomnost chladící kapaliny, znečištění sazemi nedokonale spáleného paliva, přítomnost paliva, přítomnost kysličníku Nox.

Závěrečné hlavní stanovení stavů opotřebení motorových jednotek a převodových uzlů provozovaných mechanismů. Dominantní stanovení vlivů degradačních faktorů. Charakterizuje jejich stav opotřebení. V provozovaných olejových náplních se sleduje obsah kovů, ostatních nerozpustných látek a jejich tvar s přesným rozlišením původu.

Výsledek stanovení představuje denzita úbytku hmoty exponovaných uzlů u pohonných jednotek, uložení nebo opotřebení převodovek. Uvádí se počtem a velikostí částic na 1 ml olejové náplně – denzitou opotřebení ( počet částic ) 0 (neexistující stav, nejlepší ) – 1000x (maximální počet částic, nejhorší hodnota ) / 1 ml ve velikost 5 – 500 ?m (mikronů). V popisu jsou uváděny jednotlivé kovové částice ( počet – velikost ) samostatně.
Uvedená analýza zachycuje již počátky změn technických stavů v rámci procesu opotřebení. Cílem kontrol je zachycení počátků změn opotřebení a navrženým technickým opatřením zabránit havarijním stavům opotřebení. Výstupem z ferografie je fotodokumentace, popřípadě snímek celé stopy.

Dle předpokládané koncentrace se provádí coulometrickou, destilační nebo rychlometodou. Výsledek je udáván v ppm ( g / t ), při vyšší koncentraci v %.
Důležitý ukazatel především u elektroizolačních, hydraulických, turbínových olejů, ale i ostatních (narušuje mazací funkci, vyčerpává antikorozní přísady a způsobuje zvýšenou korozi systému ).
Stanovuje se titračním způsobem. Výsledek je udáván v mg KOH / g vzorku. Je mírou celkové degradace oleje.
Filtrace olejových náplní bude prováděna na základě požadavků. Potvrzení stavů olejových náplní bude prováděno na základě nutnosti po provedení laboratorních rozborů.
Provádíme systematickou kontrolu olejů elektroizolačních u transformátorů. Viz. Výsledková listina, která upřesňuje body stanovení.
a)chemickofyzikální analýzy
b)plynová chromatografie
c)snímání teplotních bodů (laser) s přesným vyhodnocováním teplotních bodů
d)termovizní měření teplotních exponovaných míst
e)IČ spektrometrie – stanovení obsahu antioxidantů
f)filtraci olejových náplní transformátorů vysokovýkonným filtračním obtokem za provozu (nebo při odstávce)

Tribotechnická laboratoř provádí odběry vzorků uvedených trafostanic dle period určených provozovatelem na základě stavů olejových náplní. Rovněž provádíme odběry plynů pro stanovení plynů plynovou chromatografií.
Provádíme stanovení obsahů PCB látek (polychlorované bifenyly).
Při zjištění nevyhovujících stavů, které nezaručují bezpečnost provozu výše uvedených transformátorových jednotek, jsou neprodleně hlášeny s návrhem na opatření. Výsledky zasíláme elektronickou poštou.

Kontrola koncentrace a PH u řezných emulzí je prováděna v týdenní periodě. Tuto činnost zpravidla zabezpečuje obsluha stroje.
Sleduje se stav koncentrace – refraktometricky. Tato hodnota je stanovena na základě obráběného materiálu a dodržování stanovené koncentrace výrazně ovlivňuje zmetkovitost.
Dále pak hodnota PH – napomáhá ke sledování množství bakterií, kdy včasným léčícím procesem je ovlivněna trvanlivost řezné emulze.. Provádí se PH metrem, popřípadě PH papírky.

vzhled – emulze nemá měnit barvu – každá změna barvy je negativní, zahušťování a tmavnutí barvy svědčí o stárnutí emulze.
zápach – má být „ mírný, charakteristický“, každá známka „ zkaženého“ nebo jiného zápachu je negativní a znamená už dosti pokročilé zkažení kapaliny.

  • pro strojní zařízení pracující v extrémních podmínkách provádíme laboratorní výrobu PTFE pro větší průmyslové převodovky látek, které doporučujeme na mazací místa po vyhodnocení jejich stavů opotřebení.
  • komplexní řešení mezních mazání speciálními mazacími prostředky, které jsou v popisu cenové nabídky.
  • tvorba mazacích plánů dle potřeb provozu, řešení problémů pro mezní mazání
  • plnění funkce externího tribotechnika
  • dodávka olejů a maziv
NTL zajišťuje mazací služby na průmyslových provozech v součinnosti prováděné tribotechniky a vibrodiagnostiky.

Mazací služba zajišťuje :

Mazání strojních zařízení dle mazacích plánů. Provádění kontroly stavů olejových náplní odběrem vzorků a následnou analýzou.
Laboratoř provádí hodnocení stavu degradace olejových náplní a opotřebení zařízení, na jejich základě navrhuje technická opatření pro mazací službu. V rámci kompletní služby provádí laboratoř, na základě hodnocení stavů, změny používaných maziv, změny v mazacích plánech pro zajištění bezpečného provozu.
NTL zajistí dodávku olejů a maziv pro provozy v případě provozních potřeb za předpokladu dohody s provozovatelem strojů a zařízení.
NTL vede evidenci stavů opotřebení, včetně vyhodnocení trendu a informuje provozovatele strojů a zařízení o nezbytných technických opatřeních. V dané periodě dodává výsledky rozborů provozovateli a rovněž tyto archivuje v elektronické podobě.
Stavy mezních opotřebení strojů a zařízení řeší NTL návrhy na aplikaci nových druhů maziv, případně návrhy dodatkové aditivace pro daný mazací druh.
Způsob a provádění mazacích služeb je specificky dohodnuto s provozovatelem strojů a zařízení

Máte zájem o naše služby?

V případě zájmu či dotazů ohledně našich služeb, nás neváhejte kontaktovat.